ЦПМЗ Ниш је организациона целина ВБ Ниш, која пружа специјалистичку заштиту јединицама и установама  Министарства одбране и Војске Србије на територији  јужно од линије Неготин – Лађевци – Прибој. Свесни да погрешна или закаснела сазнања обесмишљују наш рад тежимо да увек будемо на извору информација. Такође, разумевање патологије војног колектива захтева предходно познавање тог колектива са свим његовим специфичностима везаним за структуру састава, извођење обуке, планирање задатака. Због тога наше екипе  у разним, често неповољним метеролошким условима, од најближих касарни па до најудаљенијих база и осматрачница у Копненој зони безбедности, на терену просечно проводе око 300 дана годишње, преваљујући притом преко 40 000км.

 ЦПМЗ Ниш у свом саставу има четири одсека: епидемиолошки, микробиолошки, хигијенско-хемијски и одсек медицине рада.

 Послове из домена секундарног нивоа превентивно – медицинске заштите ЦПМЗ Ниш реализује кроз три групе тежишних задатака које су међусобно уско повезане:

 -теренски задаци

-лабораторијски послови  и

-амбулантни рад

  

Одсек епидемиолошки

Основни задатак Одсека епидемиолошког је да се бави проблемом присуства етиолошког узрочника обољења  у екосистему. Док се клиничка медицина бави болешћу појединца дотле се епидемиологија баве болешћу  војне популације.

            У склопу контроле и превенције болести Одсек епидемиолошки се бави и спровођењем вакцинације, уклањањем и детерминацијом крпеља, антирабичном заштитом и периодичним прегледима лица која раде са храном, водом и одређених категорија здравствених радника који по Закону подлежу овим прегледима.

Један од видова очувања здравља је и уништавање потенцијалних преносиоца заразних болести – инсеката и глодара. На овим пословима ангажује се ДДД екипа која годишње изврши дератизацију у око 2000 објеката чија укупна површина прелази 300 000 м2 и дезинсекцију више од 200 објеката, односно на површини од преко 100 000 м2. Наша ДДД екипа је једна од ретких екипа на територији која је оспособљена за обављање послова фумигације.

Одсек микробиолошки

Држећи се старе римске пословице: ''Natura in minimam maxima'' (''природа је у најмањем највећа'') и ослушкујући мишљење водећих светских микробиолога да ће 21. век бити век микроба, наш микробиолошки одсек, у складу са својим материјалним могућностима и нивоом техничке опремљености, свакодневно ради на индентификацији и препознавању овох, голим оком невидљивих, а притом тако великих непријатеља хумане популације.

 Одсек хигијенско хемијски

Хигијенско хемијски одсек се бави контролом смештаја, исхране, водоснабдевања и уклањања отпадних материја у војним колективима. Такође по потреби врши и дезинфекцију локалних војних водовода и резервоара на базама у КЗБ-у и издвојеним објектима.

            Да би се хигијенске норме ''помириле'' са извршењем задатака на тешко приступачним теренима, далеко од урбане средине, саобраћајних комуникација и градских водовода неретко се мора приступити смишљању импровизација којима се ризици по здравље своде на најмању могућу меру.

Коначан суд о квалитету хране и воде даје хемијска лабораторија.

 Одсек медицине рада

Савремена технологија, употреба нових уређаја и апарата, несумљиво доводи до унапређења квалитета и брзине обављања свакодневних делатности у свим модерним војскама па и нашој. Међутим, то је простор у коме се отварају нови ризици по здравље њихових корисника. Процену односа користи и штете, ценећи људско здравље као највећу вредност, спроводи одсек медицине рада кроз читав низ делатности: испитивање услова радне околине, контрола извора јонизујућих зрачења, лична дозиметријска контрола, преглед лица која раде на радним местима са посебним условима рада.

 Поред наведених послова бавимо се и прикупљањем и делимичном обрадом биостатистичких података који се, након обједињавања користе све ВЗУ.

Иако би се на први поглед могло закључити да ће се трансформацијом Војске Србије и смањивањем броја њених припадника улога и значај ЦПМЗ Ниш смањивати ситуација је сасвим другачија. Пратећи захтеве савремене превентивне медицине пред нама се отварају  нови задаци:

-Делећи судбину Војне болнице Ниш, чији смо саставни део, активно смо укључени у рад Комисије за превенцију и сузбијање болничких  инфекција.

-Мењањем структуре Војске Србије са даљом тенденцијом повећавања броја професионалних припадника на рачун смањивања броја војника рочног састава мењаће се и структура оболевања. То ће несумљиво, у складу са промовисаним концептом Светске здравствене организације – ''Здравље за све'', наметнути потребу интензивнијег праћења хроничних незаразних обољења.

            Трајући тако, више од једног века, под разним именима и на разним локацијама, са променљивим материјалним и људским потенцијалима, у миру и ратовима, Војни превентивни завод у Нишу остао је у војничком строју на свом непроменљивом задатку –  идентификација фактора рузика по здравље и изналажење могућности за њихово умањење или елиминацију.

 

Контакт телефон 018/555-734

Верзија за штампу

 
A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас